Facebook | CZ SK HU
Ingyenes zöld szám
0680 630 017

Adatkezelési tájékoztató

Tartalomjegyzék

 1. Az adatkezelő megnevezése
 2. Az adatkezelés céljai, jogalapja, a kezelt adatok köre, az érintettek köre és az adatkezelés időtartama
  1. Adatkezelés szerződések teljesítése során (természetes személyek esetében)
  2. Adatkezelés szerződések teljesítése során (jogi személyek képviselői tekintetében)
  3. Adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében
  4. Adatkezelés szakmai hírlevél küldéséhez kapcsolódóan
  5. Adatkezelés a weboldalon harmadik fél által elhelyezett sütikhez kapcsolódóan (analitika)
  6. Adatkezelés ügyfél-elégedettségi kérdőív vonatkozásában
 3. Az adatfeldolgozók igénybevételéről szóló tájékoztatás
 4. Az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, az adattovábbításról, az adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás
 5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
  1. A hozzáféréshez való jog
  2. A helyesbítéshez való jog
  3. A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)
  4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
  5. Az adathordozhatósághoz való jog
  6. A tiltakozáshoz való jog
  7. A hozzájárulás visszavonásához való jog
  8. Eljárási szabályok
 6. Jogérvényesítési lehetőségek
  1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
  2. A bírósági jogorvoslathoz való jog
 7. Az adatvédelmi incidens és annak körülményei, hatásai, az elhárítására megtett intézkedések

A TOSPUR Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Tospur Kft.) a jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) útján tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkról, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatok köréről, időtartamáról, továbbá az Önt megillető, adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről.

Tospur Kft. mint adatkezelő biztosítja, hogy a Tájékoztató az Ön személyes adatainak felvételekor az Ön rendelkezésére álljon, és annak tartalmát megismerhesse. Tospur Kft. fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Tospur Kft. biztosítja az Ön részére, hogy a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató Tospur   honlapjának (https://www.tospur.hu) nyitóoldalán folyamatosan elérhető és megtekinthető legyen. Kérésére természetesen megküldjük az Ön részére a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató egy példányát.

Az Ön által Tospur  Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden tőle telhető olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosíthatónak minősül az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján egyértelműen meghatározható.

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság 2015. szeptember 29. napján kelt, az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlására is figyelemmel Tospur Kft. jelen Tájékoztatóban tartózkodik a jogszabályok szövegszerű megismétlésétől és a tájékoztatást közérthetően és könnyen áttekinthetően kívánja megadni Önnek.

Tájékoztatjuk, hogy a Tájékoztató különösen az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készült:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Tospur  Kft., mint adatkezelő adatai:

A cég elnevezése: TOSPUR  Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég rövidített elnevezése: Tospur  Kft.
Székhely: 2890 Tata Kossuth tér 9
Cégjegyzékszám: 11-09-01 66 17
Nyilvántartó törvényszék: Tatabányai  Cégbíróság
Adószám: 12454073-2-11

Képviseletre jogosultak: Domonkos Miklós ügyvezető
E-mail elérhetőség: [email protected]
Telefonszám: +36 30 638 43 73
Weboldal: https://www.tospur.hu

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI, JOGALAPJA, AZ ÉRINTETTEK KÖRE, A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

2.1. ADATKEZELÉS A TOSPUR KFT.-VEL MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ, AMENNYIBEN ÖN TERMÉSZETES SZEMÉLY

Az adatkezelés célja: az Ön mint természetes személy megrendelő által megadott személyes adatokat a Tospur  Kft. mint vállalkozó a létrejött vállalkozási szerződés teljesítése céljából kezeli. Ezen adatkezelés keretében, az Ön által megadott elérhetőségeket aTospur  Kft. felhasználja az Önnel történő kapcsolattartásra, kommunikációra, a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyeztetésre.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön és a Tospur  Kft. között létrejövő szerződés teljesítéséhez szükséges, amely szerződésben Ön az egyik szerződő fél [GDPR 6. cikk. (1) bekezdés b) pontja].

Tájékoztatjuk, hogy a Tospur  Kft. adatkezelése jogszerűnek minősül, ha az adatkezelésre valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön személyes adatainak megadása szükséges ahhoz, hogy a Tospur  Kft.-vel a szerződés létrejöjjön, míg adatainak kezelése szükséges ahhoz, hogy a szerződést teljesíteni lehessen.

Az érintettek köre: a Tospur  Kft.-vel szerződő természetes személyek

A kezelt adatok köre:

 • az Ön neve
 • az Ön számlázási címe
 • az Ön postai elérhetősége
 • az Ön telefonszáma
 • az Ön e-mail címe

Az adatkezelés időtartama: Tospur Kft. a kezelt adatokat a Ptk. 6:21-6:25. §§ alapján (általános elévülési idő) az Önnel kötött szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) évig őrzi meg jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez [GDPR 17. cikk (3) bekezdés e) pontja]. Tájékoztatjuk, hogy ha a Tospur  Kft. az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján megőrzi köteles, úgy az adatokat 8 évig köteles megőrizni és csak azt követően törli.

2.2. ADATKEZELÉS A TOSPUR KFT.-VEL MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ, HA ÖN A SZERZŐDŐ JOGI SZEMÉLY KÉPVISELŐJE VAGY KAPCSOLATTARTÓJA

Az adatkezelés célja: ha Ön mint természetes személy a Tospur  Kft.-vel szerződő jogi személy törvényes képviselője (vezető tisztségviselője, ezen belül pl. ügyvezetője) vagy kapcsolattartója, úgy a szerződés teljesítése céljából szükséges az Ön adatait Tospur Kft-nek kezelnie. Ennek keretében, az Ön által megadott elérhetőségeket Tospur  Kft. felhasználja az Önnel történő kapcsolattartásra, kommunikációra, a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyeztetésre.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön mint érintett hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulás alatt az Ön akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítását kell érteni, amellyel Ön nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az Önt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Az érintettek köre: Tospur Kft-vel szerződő jogi személy képviselője vagy kapcsolattartója.

A kezelt adatok körébe az  Tospur Kft-vel szerződő jogi személy törvényes képviselőjének vagy kapcsolattartójának:

 • neve
 • pozíciója
 • telefonszáma
 • e-mail címe

tartozik.

Az adatkezelés időtartama: Tospur Kft. a kezelt adatokat a Ptk. 6:21-6:25. §§ alapján (általános elévülési idő) az Önnel kötött szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) évig őrzi meg jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez [GDPR 17. cikk (3) bekezdés e) pontja]. Tájékoztatjuk, hogy ha a Tospur Kft. az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján megőrzi köteles, úgy az adatokat 8 évig köteles megőrizni és csak azt követően törli.

2.3. ADATKEZELÉS KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSHEZ (DIREKT MARKETING) KAPCSOLÓDÓAN

A Tospur  Kft. direkt marketing tevékenységet nem végez.

2.4 ADATKEZELÉS KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN, AZON BELÜL SZAKMAI HÍRLEVÉL KÜLDÉSE ELEKTRONIKUS ÚTON

A Tospur  Kft. hírlevél küldést nem végez.

2.6. ADATKEZELÉS AZ ÜGYFÉL-ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍV VONATKOZÁSÁBAN

 A Tospur Kft. ügyfél elégedettségi kérdőívet nem alkalmaz.

3. AZ ADATFELDOLGOZÓK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

Az adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, aki a Tospur Kft., mint adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Tospur  Kft. tájékoztatja Önt, hogy az adatkezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi

4. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, AZ ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

Az Ön által megadott személyes adatokat a Tospur  Kft. az adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkavállalói ismerhetik meg, ezek az alábbiak:

Adatkezelési cél

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre a Tospur  Kft. hozzáférési jogosultsági rendszerében

Adatkezelés szerződés teljesítése során (lásd 2.1. pont és 2.2. pontok)

ügyvezető, irodavezető

Tájékoztatjuk, hogy a Tospur Kft. harmadik fél részére az Ön személyes adatait semmilyen körülmények között nem továbbítja.

Tospur  Kft. megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tesz az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatok megóvása érdekében. Ennek keretében az informatikai rendszereit – mely az elektronikus formában tárolt személyes adatokat is tartalmazza – több szintű jelszóval védi.

5. AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Önnek joga van kérelmezni a Tospur  Kft.-től az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti Önt az adathordozhatósághoz való jog is.

Alábbiakban ismertetjük az adatkezeléssel összefüggésben az Önt megillető egyes jogoknak a tartalmát, továbbá az Ön joggyakorlásának egyes sajátosságait.

5.1. A HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy a Tospur  Kft.-től mint az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatainak kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai (így különösen a helyesbítés, a törlés vagy az adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga);
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatokat forrására vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.
 • Tospur  Kft., mint adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért Tospur  Kft. az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat Tospur Kft. elektronikus formában szolgáltatja, kivéve, ha Ön azt másként kéri. A hozzáféréshez való jog az 5.8. pontban megadott elérhetőségeken keresztül gyakorolható.

5.2. A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, mely kérésének a Tospur Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

5.3. A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG (AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG)

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Tospur  Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. Tospur Kft. indokolatlan késedelem nélkül akkor törli az Ön személyes adatait, ha a kezelés célja vagy jogalapja megszűnt, ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték, vagy ha a személyes adatokat a Tospur  Kft.-re mint adatkezelőre alkalmazandó európai uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Tájékoztatjuk, hogy a Tospur Kft. megtagadhatja az Ön személyes adatainak törlését, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, Tospur  Kft.-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.4. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Tospur  Kft. korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); vagy
b) Tospur Kft. adatkezelése jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy
c) Tospur Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Tájékoztatjuk, hogy ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

5.5. AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a Tospur  Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

5.6. A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy Tospur  Kft. jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelése ellen az Ön helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon, ideértve a profilalkotást is.

Tiltakozás esetén Tospur Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Tospur  Kft. bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ön jogosult továbbá arra, hogy a közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozzon, ideértve a profilalkotást is, ilyen esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

5.7. A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Az Ön hozzájárulása a Tájékoztató 2.2-2.5. pontjaiban megnevezett adatkezelési célok esetében minősül az adatkezelés jogalapjának. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás jogalapja nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, tehát a Tospur Kft. korábbi – hozzájáruláson alapuló – adatkezelését nem teszi jogszerűtlenné az a tény, hogy Ön a hozzájárulását később visszavonja.

5.8. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

Tájékoztatjuk, hogy Ön az alábbi elérhetőségeken keresztül tudja bármely adatkezeléssel kapcsolatos jogának gyakorlásával kapcsolatos kérelmét a Tospur  Kft. részére bejelenteni:

 • személyesen Tospur Kft. telephelyén: 2890 Tata, Kossuth tér 9
 • írásban postai úton: 2890 Tata, Kossuth tér 9
 •  elektronikus úton: [email protected]
 •  

TOSPUR Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az Ön kérelme beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja Önt a kérelme elbírálásáról és a meghozott intézkedésekről. Ha Ön nagy számú kérelmet terjeszt elő vagy a kérelme különösen összetett, úgy Tospur Kft. a 25 napos határidőt további 2 (két) hónappal meghosszabbíthatja, de a határidő hosszabbítás indokoltságáról és okairól a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül tájékoztatja Önt. Tospur Kft. a döntéséről írásban vagy – elektronikus úton előterjesztett kérelem esetén – elektronikus úton értesíti.

Amennyiben a TospurKft. nem tesz intézkedéseket az Ön kérelmével kapcsolatban, akkor késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Önt panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Tospur Kft. a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja.

Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, Tospur Kft., mint adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Tospur Kft.-t terheli.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogainak részletes szabályait a GDPR III., „Az érintettek jogai” című fejezete, valamint az Infotv. 14.-21. §§ tartalmazzák.

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A jogérvényesítési lehetőségek körében Önnek két eljárás kezdeményezésére van lehetősége, melyeket az alábbiakban ismertetünk:

6.1. A FELÜGYELETI HATÓSÁGNÁL TÖRTÉNŐ PANASZTÉTELHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy a magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban: NAIH) mint felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postai elérhetősége: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefonszáma: +36 1 391 1400
Hivatalos elektronikus levelezési címe: [email protected]
A Hatóság honlapjának a címe https://naih.hu

Kérjük azonban Önt, hogy az eljárás kezdeményezése előtt a panaszát küldje meg a Tospur Kft.-nek mint adatkezelőnek.

6.2. A BÍRÓSÁGI JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult továbbá a bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Ön jogosult továbbá a bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panaszával, vagy 3 (három) hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

7. AZ ADATVÉDELMI INCIDENS ÉS ANNAK KÖRÜLMÉNYEI, HATÁSAI, ELHÁRÍTÁSÁRA MEGTETT INTÉZKEDÉSEK

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi incidens alatt a biztonság olyan sérülését kell érteni, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Tospur Kft. az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Ön jogaira, szabadságaira nézve. Ennek biztosítása érdekében a Tospur Kft. minden szükséges intézkedést megtesz.

Tospur  Kft. Önt indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az adatvédelmi incidensről, ha az valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira, szabadságaira nézve. Ilyen esetben Tospur  Kft. az Ön részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, az incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, továbbá az incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Több mint 20 éves tapasztalat az ablakfelújításban
Helyszíni állapotfelmérés ingyenesen és kötelezettség nélkül
Nem tartunk igényt előlegre, fizetés a beépítés után
Egész Magyarország területén illete Csehországban és Szlovákiába
Kérjen tőlünk ajánlatot

Kérjük pontosan kitölteni az alábbi adatokat ,ez ugyanis fontos számunkra a helyszíni felmérés végett is
Ez a helyszíni felmérés ingyenes és kötelezettség nélküli.

Fehér Renáta
Fehér Renáta
Iroda vezető
Akár 29% - os kedvezmény az alábbi adatlapos megkereséssel
Honnan szerzett rólunk tudomást?
Az adatlap küldésével elfogadom a személyes adatok feldolgozását.
Elérhetőségek
Ingyenes zöld szám
0680 630 017

TOSPUR, Kft
2890 TATA
Kossuth tér 9
Adószám 12454073 -2-11

Kövessen minket a Facebokon